Clearlab - Thương hiệu kính áp tròng Mỹ

Tư vấn chọn kính

Bảng quy đổi

  • - Dấu "-" dành cho những bạn muốn quy đổi độ cận
  • - Dấu "+" dành cho những bạn muốn quy đổi độ viễn
  • - Lưu ý trường hợp kính loạn thị vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn thêm
  • Chúc các bạn có thể chọn được số độ mà mình mong muốn!
Độ kính gọng Độ kính áp tròng Trước mắt 15mm
Độ cận (-) Độ viễn (+) + -
3.00 3.00 3.25 2.75 3.25
3.25 3.00 3.50 3.00 3.50
3.50 3.25 3.75 3.25 3.75
3.75 3.50 4.00 3.50 4.00
4.00 3.75 4.25 3.75 4.25
4.25 4.00 4.50 4.00 4.50
4.50 4.25 4.75 4.25 4.75
4.75 4.50 5.00 4.25 5.25
5.00 4.75 5.25 4.50 5.50
5.25 5.00 5.75 4.75 5.75
5.50 5.00 6.00 5.00 6.00
5.75 5.25 6.25 5.25 6.75
6.00 5.50 6.50 5.50 6.75
6.25 5.75 6.75 5.75 7.00
6.50 6.00 7.00 5.75 7.00
6.75 6.25 7.50 6.00 7.50
7.00 6.50 7.75 6.25 8.00
7.25 6.50 8.00 6.50 8.25
7.50 6.75 8.25 6.50 8.25
7.75 7.00 8.75 6.75 9.00
8.00 7.25 9.00 7.00 9.25
8.25 7.50 9.25 7.25 9.50
8.50 7.75 9.50 7.50 10.00
8.75 7.75 10.00 7.75 10.25
9.00 8.00 10.25 7.75 10.50
9.25 8.25 10.50 8.00 11.00
9.50 8.50 11.00 8.25 11.25
9.75 8.50 11.25 8.50 11.50
10.00 8.75 11.50 8.50 12.00
10.50 9.25 12.25 9.00 12.75
11.00 9.50 13.00 9.25 13.50
11.50 10.00 13.50 9.75 14.25
12.00 10.25 14.25 10.00 15.00
12.50 10.75 15.00 10.25 15.75
13.00 11.00 15.75 10.75 16.50
13.50 11.50 16.50 11.00 17.25
14.00 11.75 16.75 11.25 18.25
14.50 12.25 18.00 11.75 19.00
15.00 12.50 18.75 12.00 20.00
16.00 13.25 20.75 12.75 22.25
17.00 13.75 22.00 13.25 23.75
18.00 14.50 23.75 14.00
20.00 15.75 15.00
25.00 18.75 17.75